สภาพทั่วไป อบต.เขาสามสิบหาบ

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง
      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ามะกา 7 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,342 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกตะบอง  อำเภอท่ามะกา
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแสนตอ  อำเภอท่ามะกา
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตจังหวัดราชบุรี

ภูมิประเทศ
      สภาพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร

จำนวนหมู่บ้าน
      แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชื่อผู้นำ
  บ้านเขาสูง 489 475 964 330 นายวินัย สวัสดิ์มงคล
  บ้านเขาขี้คราด 428 460 888 255 นายจรัญ จันทร์มา
  บ้านเขาสามสิบหาบ 308 307 615 186 นายสมบัติ ฟักโต
  บ้านเขาสามสิบหาบ 308 324 632 236 นายเรื่อง ละเภท
  บ้านหนองพงษ์ 304 312 616 183 นายอุทัย ม่วงน้อย
  บ้านเขาช่อง 469 461 930 289 นายสมเกียรติ จิตประเสริฐ
  บ้านเขากระอางค์ 369 341 710 189 นายบุญทิ้ง พิมพา
  บ้านหนองเกวียนหัก 332 336 668 189 นายสมบัติ รักสาย

ประชากร
      มีประชากรทั้งสิ้น 6,023 คน แยกเป็นชาย 3,007 คน เป็นหญิง 3,016 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,861 ครัวเรือน มีความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 124 คน/ตารางกิโลเมตร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660