แผนอัตรากำลัง อบต.เขาสามสิบหาบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุุคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล (ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๔) วีณา ขำอิ่ม -
2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 วีณา ขำอิ่ม 1
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 ครั้งที่ 1 วีณา ขำอิ่ม 2
4 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล 2566 วีณา ขำอิ่ม 2
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 วีณา ขำอิ่ม 6
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 วีณา ขำอิ่ม 9
7 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และลงโทษ วีณา ขำอิ่ม 5
8 หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้าง วีณา ขำอิ่ม 8
9 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ปี 2562 วีณา ขำอิ่ม 7
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติารชการของพนักงานส่วนตำบล วีณา ขำอิ่ม 10
11 ประกาศมาตรฐานทั่้วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก วีณา ขำอิ่ม 7
12 ประกาศประมวลจริยธรรม 2566 วีณา ขำอิ่ม 10
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ วีณา ขำอิ่ม 10
14 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ วีณา ขำอิ่ม 10
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 วีณา ขำอิ่ม 12
16 ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน วีณา ขำอิ่ม 7
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ ปริยชาต 26
18 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ๒๕๖๕ วีณา ขำอิ่ม 24
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๕ ปริยชาต 21
20 การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ปริยชาต 29
21 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ 2565 ปริยชาต 34
22 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ 2565 ปริยชาต 21
23 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ ปริยชาต 33
24 ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ปริยชาต 21
25 การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองปลัดองค์หารบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปริยชาต 29
26 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ปริยชาต 25
27 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปริยชาต 164
28 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานในสังกัดสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง 65 ปริยชาต 19
29 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด65 ปริยชาต 25
30 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด65 ปริยชาต 25

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660