แผนอัตรากำลัง อบต.เขาสามสิบหาบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 วีณา ขำอิ่ม 29
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567 วีณา ขำอิ่ม 17
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุุคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล (ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๔) วีณา ขำอิ่ม 23
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 วีณา ขำอิ่ม 35
5 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 ครั้งที่ 1 วีณา ขำอิ่ม 61
6 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล 2566 วีณา ขำอิ่ม 50
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 วีณา ขำอิ่ม 36
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 วีณา ขำอิ่ม 77
9 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และลงโทษ วีณา ขำอิ่ม 50
10 หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้าง วีณา ขำอิ่ม 47
11 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ปี 2562 วีณา ขำอิ่ม 51
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติารชการของพนักงานส่วนตำบล วีณา ขำอิ่ม 47
13 ประกาศมาตรฐานทั่้วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก วีณา ขำอิ่ม 43
14 ประกาศประมวลจริยธรรม 2566 วีณา ขำอิ่ม 48
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ วีณา ขำอิ่ม 47
16 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ วีณา ขำอิ่ม 49
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 วีณา ขำอิ่ม 55
18 ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน วีณา ขำอิ่ม 36
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ ปริยชาต 70
20 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ๒๕๖๕ วีณา ขำอิ่ม 54
21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๕ ปริยชาต 52
22 การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ปริยชาต 74
23 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ 2565 ปริยชาต 68
24 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ 2565 ปริยชาต 54
25 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ ปริยชาต 73
26 ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ปริยชาต 67
27 การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองปลัดองค์หารบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปริยชาต 59
28 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ปริยชาต 62
29 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปริยชาต 191
30 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานในสังกัดสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง 65 ปริยชาต 63

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660